జమ్మికుంట నగర పంచాయతి సమావేశంలో పాలక వర్గ సభ్యులు ఆమోదించిన తీర్మానాలు

జమ్మికుంట నగర పంచాయతి సమావేశంలో పాలక వర్గ సభ్యులు ఆమోదించిన తీర్మానాలు 

Leave A Comment