జమ్మికుంట జలమయం గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా జమ్మికుంట పూర్తిగా జలమయం అయింది. హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ పూర్తిగా జలమయంగా మారింది.

జమ్మికుంట జలమయం

గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా జమ్మికుంట పూర్తిగా జలమయం అయింది. హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ పూర్తిగా జలమయంగా మారింది. 

Leave A Comment